Rozpoczął się Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Polskiego Związku Działkowców. Biorą w nim udział delegaci z całej Polski. Zebrali się w celu uchwalenia zmian w Statucie wynikających ze zmiany ustawy o stowarzyszeniach. Proponowane dzisiaj przez Krajową Radę PZD zmiany są efektem końcowym wielomiesięcznych prac i konsultacji ze środowiskiem działkowców w całym kraju.

 

 

 

 

 

 

 

Delegaci pojawili się już wiele minut przed rozpoczęciem Zjazdu.

Następnie delegaci przystąpili do czynności formalnych, niezbędnych do odbycia prawomocnego Zjazdu:

Na przewodniczących Zjazdu zostali wybrani: Joanna Mikołajczak i Tadeusz Jarzębak. Zatwierdzenono porządek obrad. Następnie uchwalono regulaminu obrad.

Na sekretarza Zjazdu wybrano Janusza Moszkowskiego. Zaś w Prezydium Zjazdu znaleźli się: Eugeniusz Kondracki, Joanna Mikołajczak, Tedeusz Jarzębak, Zdzisław Śliwa, Stanisław Zawadka, Maria Fojt i Iwona Smieschol.

Komisja Mandatowa obradować będzie w składzie: Izabela Ożegalska, Henryk Malik, Jerzy Wdowczyk, Barbara Kokot, Marian Wesołowski, Bartłomiej Kozera i Leszek Bucki.

W komisji statutowej znaleźli się: Jan Radoła, Jerzy Adamski, Roman  Żurkowski, Zofia Mierniczek, Krzysztof Podlewski, Robert Klimaszewski, Tomasz Olkuski, Piotr Gadzikowski, Jerzy Karpiński.

Komisja uchwał i stanowisk: Zdzisław Śliwa, Stanisław Zawadka, Józef Noski, Ewa Błachut, Marian Praczyk, Agnieszka Sycz, Leonard Niewiński, Edward Galus i Czesław Wojsław.

 

Uroczysty moment, Prezes PZD wręcza sztandar Okręgowemu Zarządowi PZD w Koszalinie. 

Prezes Związku  Eugeniusz Kondracki przedstawia najważniejsze proponowane zmiany w Statucie.

- Niezależnie od potrzeb realizacji ustawowego obowiązku zmiany statutu, była także ogólna potrzeba zwołania Zjazdu, by ocenić ten najważniejszy dokument w naszym związku – mówił Prezes PZD Eugeniusz Kondracki. Jak wskazywał Prezes, oprócz dostosowania statutu do ustawy, uznaliśmy, że należy udoskonalić rozwiązania i zmodyfikować statut w zakresie nieobjętym nowelizacją ustawy. Ponad dwuletni okres funkcjonowania statutu dostarczył bowiem wiele spostrzeżeń co do kwestii, które należy udoskonalić korzystając z tej okazji – wskazywał Prezes. 

Prezes przypomniał kolejne etapy, od momentu powołania Komisji Statutowej, która odbyła wiele intensywnych posiedzeń podczas których dokonano wiele ustaleń i przeanalizowano wiele wniosków z terenu. Jak mówił, była to trudna praca, pojawiło się wiele problemów merytorycznych. Komisja chciała przedstawić do konsultacji jak najszybciej, dlatego wyłoniła ze swojego grona dwie specjalistyczne podkomisje, jedna zajęła się strukturami, druga sprawami finansowymi. W wyniku tych prac Komisja opracowała projekt zmiany statutu, który nie tylko dostosował regulacje do nowych przepisów, ale i udoskonalił inne przepisy statutowe. Przewidziano wiele nowych i potrzebnych rozwiązań. Projekt przyjęło Prezydium KR PZD i skierowano do oceny zarządów i działkowców oraz pozostałych organów Związku. Projekt był poddany wnikliwej dyskusji podczas 5 przedzjazdowych konferencji.

Po przeprowadzonych konsultacjach Komisja zebrała się i rozpatrzyła wszystkie wnioski i propozycje, skutkiem czego dokonano zmian i udoskonalono projekt. 15 października KR przyjęła uchwałę o przyjęciu statutu i przyjęcia go pod obrady Zjazdu. Jednak prace toczyły się niemal do ostatniej chwili.

 

Trwa dyskusja na temat proponowanych zmian, chętnych do zabrania głosu jest wielu.

 

 

Delegaci zabrali głos ws. zmian w statucie

Sylwester Chęciński, OZ Poznań

Wszystkie wprowadzone zmiany w statucie spełniają wymogi dostosowania statutu do ustawy o Stowarzyszeniach. W mojej ocenie wszystkie przyjęte zmiany idą we właściwym kierunku i spełniają oczekiwania działkowców. W sposób szczególny zwrócił uwagę na paragraf 74 i podkreślenie  roli prezesów ROD oraz znaczenia kolegiów prezesów. Zmiany te są ze wszech miast pozytywne – ocenił. Podziękował także za liczne konsultacje i wzięcie pod uwagę wszystkich uwag z okręgu poznańskiego. Delegaci będą głosować za przyjęciem proponowanych w statucie zmian – zadeklarował.

 

Maria Fojt, Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej

W naszej ocenie projekt statutu uwzględnia nie tylko potrzeby ustawowe. Bardzo pozytywnie oceniamy wprowadzenie jednolitej i transparentnej struktury PZD ze szczególnym podkreśleniem ustanowienia Okręgowych Zarządów. W sposób szczególny podkreśliła doprecyzowanie kompetencji komisji rewizyjnych. Znowelizowany statut nastawiony jest na działkowców i zarządy ROD. Będzie on dobrze służył wszystkich jeśli wszyscy członkowie organów PZD w okręgu i ogrodach będą przepisy tego statutu znali i je przestrzegali.

Bartłomiej Kozera, OZ PZD w Opolu

Jesteśmy organizacją demokratyczną, a wszystkie dyskusje podejmuje się u nas przez głosowanie. Potrzeba uznawania woli większości to minimum demokracji. Jak mówił, statut powstał w ogniu polemik i dyskusji i jest dobry, dlatego powinien być zatwierdzony przez Zjazd.

Małgorzata Jasińska, okręg toruńsko-włocławski

Ostatnie dwa lata obfitowały w doniosłe wydarzenia: 35-lecie PZD i 120-lecie ogrodnictwa działkowego. Dzięki Panu Prezesowi PZD Eugeniuszowi Kondrackiemu okres ten został w sposób szczególny wyróżniony. Teraz potrzebne jest otwarcie się na nowe trendy społeczne i kulturowe. Takie otwarcie daje nam nowelizacja statutu. Przygotowany statut jest dobrym dokumentem na miarę oczekiwań działkowców. W sposób jasny i skuteczny normalizuje wszystkie sprawy, określa kierunki rozwoju ogrodnictwa działkowego. Jako działkowcy, społecznicy i działacze jesteśmy dumni z ogrodów i działań PZD. Dziś jako delegaci na Zjeździe mamy zaszczyt znowelizować zapisy statutu, by służył jeszcze lepiej wszystkim działkowcom. To zdarzenie zapisze się na zawsze w naszej historii i za to dziękujemy wszystkim zaangażowanym organom, w tym Prezydium KR PZD, Krajowej Radzie PZD, Komisji Statutowej.

Jerzy Bodzak, okręg lubelski

Konsultacje przeprowadzone w okręgu lubelskim upoważniają nas do akceptacji wprowadzanych w statucie zmian. Znaleziono mądry kompromis w wielu proponowanych zapisach. Popieramy w całości stanowisko Prezydium KR PZD skierowanym w dniu 15 listopada br. do Ministra Sprawiedliwości ws. ustawy reprywatyzacyjnej. Sprawy roszczeń nie są jednostkowe w naszym okręgu, dlatego to dla nas sprawa bardzo ważna. Wskazał także, ze jeśli będą takie możliwości to okręg będzie dążył do tworzenia nowych ogrodów nawiązując współpracę z samorządami. Podziękował także Prezesowi PZD oraz Komisji Statutowej za pracę nad zmianami w statucie, które są dobre.

Stefan Żyła, okręg podkarpacki

Po intensywnych pracach opracowano zmiany statutu, które uwzględniły propozycje zgłaszane od członków organów podczas trwających konsultacji. Opracowany projekt wprowadza zmiany, które wynikają z codziennej praktyki, udoskonala inne zapisy adekwatnie do potrzeb działkowców, ogrodów i Związku. Delegaci z podkarpackiego popierają statut i będą głosować za jego przyjęciem.

 

Maria Stypułkowska, delegat okręgu łódzkiego

Delegaci z okręgu łódzkiego upoważnili mnie do wyrażenia akceptacji dla zmienianych zapisów statutu. Znowelizowany statut z pewnością usprawni prace działaczom Związku. Praca nad nim była bardzo mozolna, przy dużej odpowiedzialności spoczywającej na barkach Komisji Statutowej. Ostatni rok to nie tylko 120-lecie ogrodnictwa działkowego i prace nad statutem, ale także czas myślenia o przyszłości i tworzenia nowych ogrodów tam, gdzie jest takie zapotrzebowania. Dążmy wszędzie, gdzie nie ma Kolegia Prezesów, by powstały. Musimy odmładzać stare ogrody wypełniając je nowoczesną infrastrukturę dla dzieci i seniorów. Stwórzmy w ogrodach wszystko, by przyszli do nas ludzie. Przyszłość ogrodów zależy od nas wszystkich.