Zarząd ROD Malwa zaprasza na Walne Zebranie Sprawozdawcze które odbędzie się w dniu 07.04.2018 w Okręgowym Zarządzie PZD w Gorzowie Wlkp. ul. Śląska 45

Początek obrad:

I termin godzina 10.00

II termin godzina 10.30

Zgodnie z § 62 ust. 1 statutu PZD uchwały walnych zebrań odbytych w drugim terminie, co najmniej pół godziny po wyznaczonej godzinie rozpoczęcia w pierwszym terminie są ważne bez względu na na liczbę członków zwyczajnych PZD obecnych na tym zebraniu. Przepis dotyczy II terminu. Zgodnie z § 56 ust.2 statutu PZD prawo udziału w walnym zebraniu ma wyłącznie członek zwyczajny PZD w danym ROD i wykluczone jest zastępstwo lub działanie przez pełnomocnika. Każdy członek PZD zaproszony na walne zebranie musi mieć ze sobą dowód tożsamości, który może być sprawdzany przy podpisywaniu listy obecności.