Zarząd ROD Malwa zaprasza na Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze,

które odbędzie się w dniu 12.04.2019 roku

na świetlicy w Okręgowym Zarządzie PZD w Gorzowie Wlkp. ul. Śląska 45.

Początek obrad:

w I terminie godz. 16.00    

w II terminie godz. 16.30 **

 

Materiały sprawozdawcze dostępne są do wglądu w dniach 4-5.04.2019 roku w godz. od 11.00 do 16.00 w Biurze ROD Malwa ul. Kasprzaka

  • Zgodnie z § 56 ust. 2 statutu PZD prawo udziału w walnym zebraniu ma wyłącznie członek zwyczajny PZD w danym ROD i wykluczone jest zastępstwo lub działanie przez pełnomocników.
  • Każdy członek PZD zaproszony na walne zebranie musi mieć ze sobą dowód tożsamości, który może być sprawdzany przy podpisywaniu listy obecności.

PORZĄDEK OBRAD
1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania. Wyznaczenie protokolanta.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie regulaminu walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego.
5.Wybór Komisji Mandatowej, Wyborczej oraz Uchwał i Wniosków
6. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2018 rok (merytoryczne i finansowe) oraz za kadencję.
7.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD z działalności w 2018 roku oraz za kadencję.
8. Ocena działalności ROD za 2018 rok oraz za kadencję przez Komisję Rewizyjną RO wraz z wnioskiem w sprawie absolutorium.
9. Projekt programu działania na kadencję 2019-2022.
10.Projekt planu pracy na 2019 rok.
11. Projekt preliminarzy finansowych ROD na 2019 rok.
12. Ocena preliminarzy finansowych ROD na 2019 rok przez Komisję Rewizyjną ROD.
13. Sprawozdanie Komisji Mandatowej.
14. Dyskusja
15. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.

Głosowania:
1)Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu ROD w 2018 roku oraz za kadencję.
2)Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2018 rok
3)Uchwała w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu ROD

4)Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2018 roku i za kadencję
5)Ustalenie składów liczbowych Zarządu ROD i Komisji Rewizyjnej ROD.
• Przedstawienie przez Komisję Wyborczą kandydatów do Zarządu ROD, Komisji Rewizyjnej ROD i na delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów PZD
6)Wybory Zarządu ROD, Komisji Rewizyjnej ROD i delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów PZD.
7)Uchwalenie opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia w 2019 roku.
8)Uchwalenie realizacji zadania inwestycyjnego (remontowego), w tym partycypacji finansowej działkowców*,
9)Uchwalenie innych uchwał dotyczących działalności ogrodu.
10)Uchwalenie plany pracy na 2019 rok i programu działania na okres kadencji
11)uchwalenie preliminarza finansowego na 2019 rok.
16. Sprawy różne.
17. Zakończenie obrad

*Jeśli się nie przewiduje, należy skreślić

** zgodnie z § 62 ust. 1 statutu PZD uchwały walnych zebrań odbytych w drugim terminie, co najmniej pół godziny po wyznaczonej godzinie rozpoczęcia w pierwszym terminie, są ważne bez względu na liczbę członków zwyczajnych PZD obecnych na tym zebraniu.