W dniu dzisiejszym tj. 12.04.2019 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze ROD "Malwa". Zebranie rozpoczęło się o godz. 16.30 a w zebraniu uczestniczyło 11 % ogółu wszystkich działkowców ROD Malwa. Na zebraniu wybrany został nowy zarząd naszego ogrodu. Nowym Prezesem ogrodu został Pan Jan Leśniewski, ponadto wybrano członków Komisji Rewizyjnej i delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów PZD.

Porządek obrad przedstawiał się następująco:

Otwarcie zebrania.

 1. Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania. Wyznaczenie protokolanta.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie regulaminu walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego.
 4. 5.Wybór Komisji Mandatowej, Wyborczej oraz Uchwał i Wniosków
 5. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2018 rok (merytoryczne i finansowe) oraz za kadencję.
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD z działalności w 2018 roku oraz za kadencję.
 7. Ocena działalności ROD za 2018 rok oraz za kadencję przez Komisję Rewizyjną RO wraz z wnioskiem w sprawie absolutorium.
 8. Projekt programu działania na kadencję 2019-2022.
 9. Projekt planu pracy na 2019 rok.
 10. Projekt preliminarzy finansowych ROD na 2019 rok.
 11. Ocena preliminarzy finansowych ROD na 2019 rok przez Komisję Rewizyjną ROD.
 12. Sprawozdanie Komisji Mandatowej.
 13. Dyskusja.
 14. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.

   Głosowania:

1)Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu ROD w 2018 roku oraz za kadencję.

2)Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2018 rok

3)Uchwała w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu ROD

4)Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2018 roku i za kadencję

5)Ustalenie składów liczbowych Zarządu ROD i Komisji Rewizyjnej ROD.

 • Przedstawienie przez Komisję Wyborczą kandydatów do Zarządu ROD, Komisji Rewizyjnej ROD i na delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów PZD

6)Wybory Zarządu ROD, Komisji Rewizyjnej ROD i delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów PZD.

7)Uchwalenie opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia w 2019 roku.

8)Uchwalenie realizacji zadania inwestycyjnego (remontowego), w tym partycypacji finansowej działkowców*,

9)Uchwalenie innych uchwał dotyczących działalności ogrodu.

10)Uchwalenie plany pracy na 2019 rok i programu działania na okres kadencji

11)uchwalenie preliminarza finansowego na 2019 rok.

 1. Sprawy różne.
 2. Zakończenie obrad